epuap logo bip logo
Sobota, 7 grudnia 2019 r. 341 dzień roku, imieniny obchodzą: Józefa, Polikarp i Zdziemił
Tablica aktualności
 

17.06.2019r -VIII Sesja Rady Gminy Ożarowice

W dniu 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz.12.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15  odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice

Projekt porządku obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji
2. Wybór Sekretarza obrad
3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr VII/2019
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy
6. Debata nad raportem o stanie Gminy Ożarowice w 2018r
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok– przedstawienie opinii RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu
8. Przekazanie informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Ożarowice na dzień 31 grudnia 2018 roku.
9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za    2018 rok oraz opinii RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
10.1)  udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice wotum zaufania – projekt nr 1/VIII,
10.2)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok –  projekt nr 2/VIII,
10.3)  udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – projekt nr 3/VIII,
10.4) wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2019-2030 – projekt nr 4/VIII,
10.5)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2019 – projekt  nr 5/VIII,
10.6)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadania związanego z przebudową dróg  – projekt nr 6/VIII,
10.7)  przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ożarowice – projekt nr 7/VIII,
10.8)  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Ożarowice – projekt nr 8/VIII,
10.9)  ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu – projekt nr 9/VIII,
10.10)  przekazania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – projekt nr 10/VIII,
10.11)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 11/VIII,
10.12)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 12/VIII,
10.13)  przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 roku – projekt nr 13/VIII,
10.14)  przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na II półrocze 2019 roku
– projekt nr 14/VIII,
10.15)  powierzenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia wniosków z dnia 11 marca i 21 marca 2019 roku w sprawie nakazu usunięcia odpadów zlokalizowanych na działkach nr 55/3 56/16 53/13 56/10 obręb Niezdara – projekt nr 15/VIII,
10.16)  rozpatrzenia wniosku z dnia 21 stycznia 2019 roku – projekt nr 16/VIII,
10.17)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 17/VIII,
10.18)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 18/VIII,
10.19)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 19/VIII,
10.20)  rozpatrzenia ponownej skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 20/VIII,
10.21)  rozpatrzenia petycji dotyczącej poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością oraz osób z ich otoczenia w Gminie Ożarowice – projekt nr 21/VIII.
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad sesji.

Transmisje online i nagrania
z Sesji Rady Gminy Ożarowice

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24