Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Poniedziałek, 2 października 2023 r. 275 dzień roku, imieniny obchodzą: Leodegar, Stanimir i Teofil
Tablica aktualności

Realizacja projektu pn.: "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice". Dot. odnawialnych źródeł energii

Biuro Operatora Projektu:
ECOEN Consult Sp. z o.o.    Biurowiec Małej i Średniej Przedsiębiorczości (pokój nr 113)
ul. Centralna 5   42-625 Pyrzowice
Telefon: (32) 494 76 60, (32) 494 76 61
E-mail: kontakt@ozeozarowice.pl

Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 9:00 – 17:00
Czwartek 7:30 – 15:30
W pozostałe dni Grantobiorcy będą przyjmowani po telefonicznym uzgodnieniu terminu.


!!!   NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY OD 14.11.2022r (kliknij)   !!!


           Przedłużenie terminu realizacji projektu do 31 marca 2023r
Informujemy, że na podstawie zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizacja projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” została przedłużona do 31 marca 2023 r.
W związku z powyższym wszyscy Grantobiorcy do dnia 31 marca 2023 r. powinni przedłożyć wniosek o wypłatę grantu. Z odpowiednim wyprzedzeniem należy wykonać instalację, zgłosić do odbioru oraz opłacić fakturę. Wskazany termin zakończenia projektu jest ostateczny.


!!!   NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY OD 10.05.2022r (kliknij)   !!!


                                                   !!! ZMIANA REGULAMINU !!!
Informujemy, że w regulaminie przeprowadzenia naboru oraz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” wprowadzono zmianę.

Na podstawie zmiany, osoby, które nie podpiszą umowy o powierzenie grantu do dnia 31.03.2022r., z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej, zostaną wykluczone z udziału w projekcie.

W § 12 dodano ust. 14-16 w brzmieniu:

„14.    Maksymalny termin na podpisanie umowy o powierzenie grantu, w ramach naborów nr 1 i 2, to 31.03.2022 r. Mieszkańcy, którzy we wskazanym terminie nie podpiszą umowy o powierzenie grantu, zostaną wykluczeni z udziału w Projekcie.
15.     Termin na podpisanie umowy o powierzenie grantu zostanie wydłużony, jeżeli Mieszkaniec przed upływem tego terminu złoży wniosek o udzielenie grantu, stanowiący załącznik nr 7 do regulaminu.
16.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Mieszkańca, termin na podpisanie umowy o powierzenie grantu może zostać wydłużony.”

Wszelkie dokumenty związane z OZE dostępne są na stronie: https://ozeozarowice.pl/dokumenty-dla-mieszkancow/ lub w siedzibie Operatora projektu – firmy Ecoen Consult Sp. z o.o. ul. Centralna 5/113, 42-625 Pyrzowice


Zwracamy się z prośbą do osób, które jeszcze nie wybrały wykonawcy instalacji OZE o dokonanie rozeznania rynku, wyboru wykonawcy i podpisania z nim stosownej umowy w terminie do 28.02.2022 r. W przypadku nie podpisania umowy do wskazanego terminu, miejsca zostaną zwolnione dla osób z listy rezerwowej. Wzór zapytania ofertowego i wszelkie inne dokumenty związane z OZE dostępne są na stronie: https://ozeozarowice.pl/dokumenty-dla-mieszkancow/ lub w siedzibie Operatora projektu.


Gmina Ożarowice zwraca się do osób, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” w pierwszym naborze (w latach 2017-2018), o uzupełnienie wymaganych dokumentów w biurze Operatora Projektu w nieprzekraczalnym terminie 31.05.2021 r. W przypadku gdy dokumenty te nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, osoby, których dokumenty zgłoszeniowe są niekompletne, zostaną usunięte z listy Grantobiorców i tym samym nie będą uczestnikami projektu. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ozeozarowice.pl

Operator projektu prowadzi weryfikacje telefoniczną osób, które złożyły deklaracje udziału w projekcie w latach 2017-2018. Na stronie projektu www.ozeozarowice.pl znajdują się dokumenty do pobrania przez uczestników projektu, regulamin projektu oraz informacje dotyczące jego realizacji, numery telefonów do biura projektu oraz adres do kontaktów mailowych. Prosimy osoby do których jeszcze nie dzwonił Operator projektu o kontakt z biurem projektu pod podanymi na stronie internetowej numerami telefonów lub adresem email.


!!!   NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY OD 18.05.2021r (kliknij) !!!


Po 2 latach oczekiwań otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”.

W programie będą brali udział tylko ci mieszkańcy, którzy złożyli deklarację przystąpienia do projektu (wiosna 2018 roku), mieli przeprowadzoną wizję i wykonany uproszczony audyt energetyczny (za który zapłacili 200 zł).

W ramach projektu zostanie zainstalowanych 673 szt. instalacji fotowoltaicznych, 137 szt. kolektorów solarnych, 48 szt. pomp ciepła c.w.o., 159 szt. pomp ciepła c.o. + c.w.o. oraz 79 szt. kotłów na biomasę. W III kwartale br. zostanie przeprowadzona weryfikacja wśród uczestników projektu. Przewidywany okres realizacji to IV kwartał 2020 r. do III kwartał 2022 r.


INFORMACJA:
Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty do dofinansowania
w ramach działania 4.1.3. Odnawialne Źródła Energii.

!!! Gmina Ożarowice jest na liście wybranych do dofinasowania !!!
Informacje w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stronie RPO (kliknij tu)

W sprawie audytu proszę o bezpośredni kontakt z wykonawcą Semperum s.c. Annna Tomsia Zając, Janusz Parkitny nr tel. 603 906 429

 


Informujemy, że wyłoniona została firma, której zlecono przeprowadzenie weryfikacji złożonych przez mieszkańców ankiet dla przedsięwzięcia  pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” w ramach RPO WSL 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna, działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 (projekt w formule grantowej).

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU WNIOSKU (kliknij)

Do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami upoważnieni zostali przedstawiciele firmy:
SEMPERUM S.C. z siedz. w Katowicach przy ul. Stara Kłodnicka 50

  1. Oskar Żerdziński
  2. Paulina Golara
  3. Mateusz Paszko
  4. Kamil Dyląg
  5. Jerzy Prandzioch
  6. Krzysztof Domachowski
  7. Artur Parkitny
  8. Maciej Pyda

W sprawie  ewentualnej weryfikacji danych w/w osób  informację można uzyskać w Urzędzie Gminy pod nr tel. 393- 28-77 lub u sołtysa.

Zarządzenie nr WG.0050.206.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dn.04.12.2017r w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia naboru oraz realizacji projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice".

Regulamin naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice".

Załączniki do Regulaminu:

Zał. nr 1 -Sposób przeprowadzenia projektu grantowego -harmonogram działań

Zał. nr 2 -Deklaracja udziału w projekcie

Zał. nr 3 -Wstępna ankieta dot. instalacji OZE

Zał. nr 4 -Oświadczenie niewykorzystywaniu energii produkowanej ze źródeł OZE na potrzeby działalności gospodarczej

Zał. nr 5 -Oświadczenie zasiedlenia budynku w fazie budowy z terminem oddania do użytkowania nie później niż do dnia 31.12.2018r

Zał. nr 6 -Oświadczenie dotyczące wymiany poszycia dachu wykonanego z eternitu

Zał. nr 7 -Wniosek o udzielenie grantu

Zał. nr 8 -Zapytanie ofertowe

Zał. nr 9 -Wzór umowy o powierzenie grantu

Zał. nr 10 -Wniosek o płatność

MATERIAŁY INFORMACYJNE (prezentacja ze spotkań)

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24