Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Czwartek, 9 grudnia 2021 r. 343 dzień roku, imieniny obchodzą: Wielisława, Leokadia i Waleria
Tablica aktualności

ZASADY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE

Od 1 kwietnia 2021 r. na terenie gminy Ożarowice obowiązuje nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za odpady segregowane zapłacimy 29 zł/os. miesięcznie, w przypadku kompostowania całości bioodpadów i złożenia stosownej deklaracji lub 33 zł/os. miesięcznie, w przypadku nie kompostowania całości bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

Jeżeli mieszkaniec nie wykonuje obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to podlega opłacie podwyższonej w wysokości 99 zł/os. Nie można jednak zadeklarować nieselektywnej zbiórki odpadów, opłata podwyższona jest sankcją za niewypełnienie ustawowego obowiązku.

Zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tak jak dotychczas, należy regulować bez wezwania do 15-tego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Przypominamy, że opłata za wywóz odpadów komunalnych dotyczy wszystkich zamieszkujących na terenie gminy osób. Nie ma tutaj znaczenia fakt zameldowania mieszkańca, ale fakt zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zmiany deklaracji dokonuje się w przypadku:    
- zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość tj. zgon, urodzenie dziecka, wyprowadzenie się bądź wprowadzenie się mieszkańca;    
- sprzedaży nieruchomości;    
- zmiany właściciela nieruchomości;
- kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a środki pochodzące z tej opłaty nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty funkcjonowania obejmują: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Z przedmiotowych środków można również pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (dzikie wysypiska śmieci).

Przeczytaj również:
- dlaczego stawka za odpady komunalne w naszej gminie wynosi 26 zł od jednego mieszkańca? (kliknij)
- kompostuj bioodpady i płać mniej za gospodarowanie odpadami (kliknij)
- "Dym wokół spalarni gęstnieje" - artykuł Dziennika Gazety Prawnej nr 133 z dnia 10-12 lipca 2020r (kliknij)
  

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WYMIESZANYCH NA 2021r -pdf
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH ORAZ BIO NA 2021r -pdf
Wzory Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Informacje dot. obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Zestawienie poziomu recyklingu w gminie, miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2020r
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2019r
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2018r
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2017r

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2016r

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2015r

Informacje dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Zasady segregacji odpadów komunalnych (kliknij poniższą ulotkę)

UCHWAŁY RADY GMINY OŻAROWICE DOTYCZĄCE ZASAD
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE:

- Nr XXII.392.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice zmienionej Uchwałą nr XVII.292.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice

- Nr XVII.292.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice

- Nr XV.245.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ożarowice

- Nr XV.243.2020 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice

- Nr XIII.198.2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/188/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

- Nr XII.191.2019 w sprawie uchylenia Uchwały nr XVIII/245/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

- Nr XII.189.2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Nr XII.188.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice

- NR XVII/192/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice

- NR XVII/191/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy

- NR XVII/190/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/146/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2016r w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

- NR XVII/189/2016 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- NR XVIII/188/2016 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

- NR XIV/146/2016 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

- NR XXIV/319/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

- NR XVIII/244/2012 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- NR XX/264/2012 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

- NR XIX/254/2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- NR XIX/255/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy

- NR XIX/253/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę


- NR XXIII/290/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24