Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo bip logo
Sobota, 12 lipca 2020 r. 193 dzień roku, imieniny obchodzą: Epifania, Jan Gwalbert i Leona
Tablica aktualności

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt uchwały

Szanowni Mieszkańcy,
w dniu 16 czerwca br. przygotowany został projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020  Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice. Projektowana zmiana dotyczy podniesienia obecnie obowiązujących stawek opłaty, a mianowicie:

- w przypadku gromadzenia i odbierania odpadów w sposób selektywny: 33,00 zł/os. miesięcznie,

- w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny: 99 zł/os. miesięcznie.

Projekt uchwały przewiduje także zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy będą kompostować bioodpady w wysokości 8 zł/os. miesięcznie, a więc osoby kompostujące bioodpady będą płacić 25 zł miesięcznie.

Patrząc na obecne i projektowane stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innych gminach w kraju, wyraźnie widać, że podwyżki są nieuniknione. Ogromny wpływ na tę sytuację mają m.in. coraz większe ilości wytwarzanych śmieci, wyższe opłaty ponoszone na składowiskach odpadów przez firmy odbierające odpady i brak rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). System rozszerzonej odpowiedzialności producenta, to mechanizm wprowadzony unijnym Pakietem Dyrektyw Odpadowych definiujący m.in. zakres odpowiedzialności producentów za opakowania wprowadzane na rynek, które później stają się odpadami. Jest to realna szansa na obniżenie kosztów systemu gospodarowania odpadami. Niestety, w Polsce ten temat jest od dłuższego czasu na etapie konsultacji.

Przypominamy, że wpływy z opłat uiszczanych przez mieszkańców mogą być wyłącznie przeznaczone na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażania nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych. Z przedmiotowych środków pokrywane są również koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (dzikie wysypiska śmieci). Te pieniądze nie mogą być przeznaczone na żadne inne zadania, zabrania tego art. 6r ust.1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.).

Obecnie, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami są dużo wyższe niż wpływy od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Z tego właśnie powodu został przygotowany projekt uchwały dot. podniesienia obecnie obowiązujących stawek. Istnieje jednak szansa na obniżenie tej opłaty poprzez zakładanie przydomowych kompostowników i zagospodarowywanie bioodpadów, które mogą stać się np.  doskonałym nawozem pod uprawy ogrodnicze.

Nowe  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  mają  obowiązywać
od 1 sierpnia 2020r.

                                                                                                          Wójt Gminy Ożarowice

PROJEKT UCHWAŁY

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24