Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Wtorek, 28 czerwca 2022 r. 179 dzień roku, imieniny obchodzą: Plutarch, Ekard i Jakert
Tablica aktualności

22.06.2022r -XXXV Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 22 czerwca 2022 roku (środa) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIV/2022.
5.  Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok.
6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021.
7.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
8.  Debata nad raportem o stanie Gminy Ożarowice w 2021 roku.
9.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok – przedstawienie opinii RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
10. Przekazanie informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Ożarowice na dzień 31 grudnia 2021 roku.
11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za  2021 rok oraz opinii RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
12.1)  udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice wotum zaufania – projekt nr 1/XXXV,
12.2)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok –  projekt nr 2/XXXV,
12.3)  udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok – projekt nr 3/XXXV
12.4)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2022-2034 – projekt nr 4/XXXV,
12.5)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2022 – projekt  nr 5/XXXV,
12.6)  przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej  Straży Pożarnej prowadzony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oraz jego wyposażenie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach –projekt nr 6/XXXV,
12.7)  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach” – projekt nr 7/XXXV,
12.8)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie opracowania Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030 –projekt nr  8/XXXV,
12.9)  zaliczenie dróg wewnętrznych do kategorii gminnych dróg publicznych wraz z ustaleniem ichprzebiegu – projekt nr 9/XXIV,
12.10) przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – projekt nr 10/XXXV,
12.11) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2022 roku”– projekt nr 11/XXXV,
12.12) zaniechania przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odcinek Niezdara –Tąpkowice”– projekt nr 12/XXXV,
12.13) poparcia „Budowy obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej Nr 78”– projekt nr 13/XXXV,
12.14) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym – projekt nr 14/XXXV,
12.15) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym – projekt nr 15/XXXV,12.16) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 16/XXXV,
12.17) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 17/XXXV,
12.18) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 18/XXXV,
12.19) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 19/XXXV,
12.20) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 20/XXXV,
12.21) nadania nazwy ulicy– projekt nr 21/XXXV,
12.22) zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Miejscowości Ożarowice w Gminie Ożarowice – projekt nr 22/XXXV,
12.23) zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Miejscowości Pyrzowice w Gminie Ożarowice – projekt nr 23/XXXV,
12.24) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2022 roku - projekt nr  24/XXXV,
12.25) przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  na II półrocze 2022 roku – projekt nr 25/XXXV,
12.26) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach – projekt nr 26/XXXV,
12.27) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach – projekt nr 27/XXXV,
12.28) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 28/XXXV,
12.29) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 29/XXXV,
12.30) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 30/XXXV,
12.31) przekazania według właściwości skargi z dnia 28 kwietnia 2022 roku – projekt nr 31/XXXV,
12.32) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 32/XXXV,
12.33) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 33/XXXV,
12.34) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 34/XXXV,
12.35) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 35/XXXV,
12.36) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 36/XXXV,
12.37) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 37/XXXV,
12.38) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 38/XXXV,
12.39) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 39/XXXV.

13.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
14.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
15.   Sprawy różne.
16.   Zakończenie obrad sesji.

Informuję mieszkańców Gminy Ożarowice że zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP.
Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24