epuap logo bip logo
Sobota, 26 maja 2018 r. 146 dzień roku, imieniny obchodzą: Paulina, Więcemił i Ariusz
Tablica aktualności
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ożarowice

Informacja (Zarządzenie) dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ożarowice.

 

Zarządzenie Nr WG.0050.14.2017

Wójta Gminy Ożarowice
z  dnia 27 stycznia 2017r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ożarowice zgodnie z Programem Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust.1  oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U.  z 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817) w związku z Uchwałą  Nr XXI/230/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 20 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”,

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a :

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n.  „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ożarowice w roku 2017”, oraz przyznaję dotację w wysokości 12.500 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Ożarowice, 90.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Piast” Ożarowice, 10.000 zł dla Klubu Sportowego „LOB” Ożarowice, 65.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza” Zendek oraz 12.500 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pyrzowice na dofinansowanie realizacji w/w zadania.
  1. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Gminy Ożarowice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15.
  1. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi d/s ewidencji gospodarczej, kultury, sportu i zdrowia.
  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                      Grzegorz Czapla
                                                                                                                                               Wójt Gminy Ożarowice

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24