epuap logo bip logo
Poniedziałek, 20 stycznia 2020 r. 20 dzień roku, imieniny obchodzą: Fabian, Dobrożyźń i Sebastian
Tablica aktualności
 

12.09.2019r -pisemny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości w Pyrzowicach

Wójt Gminy Ożarowice ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ożarowice, położonej w okołolotniskowej strefie aktywności gospodarczej w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Pyrzowicach w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach (terminal pasażerski oraz cargo), w województwie śląskim, powiat tarnogórski, obręb ewidencyjny Pyrzowice arkusz mapy 1, stanowiącej płaski teren, w pełni uzbrojony w media, a oznaczony jako:

- działka nr 499/58 o pow. 3,5676 ha (ID działki 241306_2.0005.AR_1.499/58), niezabudowana, kształtem zbliżona do kwadratu o wym. ok. 200 m x ok. 178 m, dłuższym bokiem przylegająca do ul. Transportowej, krótszym od wschodu do ul. Granicznej.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod tereny usługowo-produkcyjne i inżynierii, usługi inne, w tym centra logistyczne – symbol planu SK. Przeznaczenie uzupełniające: obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego, hotele, parkingi, garaże oraz dojazdy niewydzielone, urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Przeznaczenie terenu w tej strefie to zabudowa związana ze strefą ekonomiczną lotniska: przy realizacji nowej zabudowy maksymalna wysokość budynków do 4 kondygnacji nadziemnych do 18,0 m wysokości, łącznie z użytkowymi poddaszami, liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu. Oględzin nieruchomości można dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze sprzedającym.

Stan prawny nieruchomości:

Działka wpisana jest w księdze wieczystej nr GL1T/00065014/3 jako własność Gminy Ożarowice.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Ożarowice,
42-625 Ożarowice ul. Dworcowa 15, pokój nr 9

 dnia 12 września 2019 r. (czwartek),

II. Informacja o przetargu

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości szczegółowo opisanej w pkt I.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie wniosą wadium w podanej wysokości i formie.
 3. Pozostałe informacje o: godzinie przetargu, cenie wywoławczej, wysokości wadium dla nieruchomości wyszczególnionej w pkt.  I, opisana została w poniższej tabeli.

Otwarcie ofert – godz.

Oznaczenie nieruchomości

(identyfikator działki)

Powierzchnia (ha)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wysokość wadium (zł)

Stawka podatku VAT

10ºº

 

  499/58

 (241306_2.0005.AR_1.499/58)

 

3,5676

 

6 100 000,00

 

500 000,00

 

23 %

 

4. Wadium z podaniem oznaczenia nieruchomości ma być wniesione w pieniądzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.09.2019 r. (poniedziałek) na rachunek bankowy Gminy Ożarowice w Banku Spółdzielczym Świerklaniec nr 21 8467 0001 0000 2974 2000 0012.

5. Wadium wpłacone w pieniądzu podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości przez uczestnika, który przetarg wygra.

6. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, wpłacone wadium zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

7. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Nie otwierać – przetarg na zbycie nieruchomości – działka nr 499/58”. Oferty należy składać do dnia 09.09.2019 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Ożarowice przy ul. Dworcowej 15, 42-625 Ożarowice – Biuro obsługi klienta, pokój nr 11 w godzinach 8ºº - 14ºº.

9. Część jawna przetargu – otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2019 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu – pokój nr 9.

10. Uczestnik przetargu biorący udział w części jawnej powinien okazać Komisji Przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze pełnomocnika uczestnika przetargu uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, którego oryginał został dołączony do oferty pisemnej, upoważniający do reprezentowania oferenta w przetargu.

11. Wójt Gminy Ożarowice zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), a także zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert. W tym przypadku wpłacone wadia podlegają zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu.

12. Regulamin przetargu jest zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Gminy Ożarowice www.bip.ozarowice.pl  w zakładce „Nieruchomości/Zbycia”.

III. Oferta pisemna powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę wraz z załączonym aktualnym wypisem z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
 2. W przypadku, jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, sporządzony przed notariuszem, upoważniający do reprezentowania oferenta w postępowaniu przetargowym objętym treścią niniejszego ogłoszenia.
 3. Datę sporządzenia oferty.
 4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
  bez zastrzeżeń.
 5. Oferowaną cenę netto powiększoną o należny podatek VAT (podatek VAT zwolniony).
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości.
 7. Oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
 8. W przypadku osób fizycznych – oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 9. Podpis oferenta.

Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości winien przedłożyć stosowne zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej ustawy.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie przelewem na konto Gminy Ożarowice nr 67 8467 0001 0000 2974 5000 0314 i winna być odnotowana na rachunku bankowym Gminy najpóźniej na jeden dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości udzielają pracownicy Referatu Mienia Komunalnego, pokój nr 16, tel. 32 3932876, 323932885 w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wniesienia wadium.

Ogłoszenie przetargu oraz dodatkowe warunki przetargu, które określone zostały w regulaminie przetargu, zamieszczone zostały również na stronie internetowej Urzędu Gminy Ożarowice www.bip.ozarowice.pl  w zakładce „Nieruchomości/Zbycia”.

 

 

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24