epuap logo bip logo
Niedziela, 23 lutego 2020 r. 54 dzień roku, imieniny obchodzą: Damian, Romana i Izabela
Tablica aktualności
 

05.02.2020r -XIV Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 5 lutego 2020 roku (środa) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach
ul. Dworcowa 15  odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

Projekt porządku obrad sesji:

1.   Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.    Wybór Sekretarza obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.    Przyjęcie protokołu z sesji Nr XIII/2019.
5.    Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1) wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata       2020-2032  – projekt nr 1/XIV,
6.2) wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2020  – projekt nr 2/XIV,
6.3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadania związanego z prowadzeniem w 2020 roku punktu informacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Ożarowice – projekt nr 3/XIV,
6.4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 4/XIV,
6.5) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 5/XIV,
6.6) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 6/XIV,
6.7) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 7/XIV,
6.8) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 8/XIV,
6.9) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 9/XIV,
6.10) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 10/XIV,
6.11) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 11/XIV,
6.12) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 12/XIV,
6.13) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym – projekt nr 13/XIV,
6.14) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym – projekt nr 14/XIV,
6.15) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Pyrzowice – Etap I – projekt nr 15/XIV,
6.16) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ożarowice na lata 2020-2022
– projekt nr 16/XIV,
6.17) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ożarowice na lata 2020-2025 – projekt nr 17/XIV,
6.18) realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 – projekt nr 18/XIV,
6.19) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 19/XIV,
6.20) rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 20/XIV,
6.21) rozpatrzenia wniosku z dnia 11 grudnia 2019 roku – projekt nr 21/XIV,
6.22) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach – projekt nr 22/XIV,
6.23) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 23/XIV,
6.24) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 24/XIV,
6.25) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 25/XIV,
6.26) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 26/XIV,
6.27) rozpatrzenia wniosku z dnia 23 grudnia 2019 roku – projekt nr 27/XIV,
6.28) rozpatrzenia wniosku z dnia 26 grudnia 2019 roku – projekt nr 28/XIV,
6.29) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 29/XIV,
6.30) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 30/XIV.
 7.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
 8.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 9.    Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Komunalnych za 2019 rok.
10.   Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia za 2019 rok.
11.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.   Sprawy różne.
13.   Zakończenie obrad sesji.

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24