Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo bip logo
Piątek, 4 kwietnia 2020 r. 94 dzień roku, imieniny obchodzą: Benedykt, Ambroży i Zdzimir
Tablica aktualności

09.04.2019r -VI Sesja Rady Gminy Ożarowice

W dniu 9 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15  odbędzie się VI sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice

Projekt porządku obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr V/2019.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata  2018-2020” za rok 2018.
7. Sprawozdanie z działalności NZOZ Promed sp. z o. o. w Tąpkowicach – 2018 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2019-2030
– projekt nr 1/VI,
8.2)  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2019  – projekt nr 2/VI,
8.3)  wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV.56.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie  poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód  Gminy –projekt nr 3/VI,
8.4)  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia   mieszkańców Gminy Ożarowice– projekt nr 4/VI,
8.5)  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarowice w 2019 roku – projekt nr 5/VI,
8.6)  zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Ożarowice – projekt nr 6/VI,
8.7)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w sołectwie Tąpkowice, w obrębie ul. Gen. Maczka, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Młynarza – projekt nr 7/VI,
8.8)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 8/VI,
8.9)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 9/VI,
8.10)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 10/VI,
8.11)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 11/VI,
8.12)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 12/VI,
8.13)  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu –      projekt nr 13/VI,
8.14)  rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie przez organ stanowiący (kontrolny) Gminy Ożarowice na podstawie ustawowych uprawnień stosownego postępowania w sprawie notorycznego łamania prawa przez Wójta Gminy w zakresie pozbawienia konstytucyjnych praw określonych w art. 61 ustawy zasadniczej  – projekt nr 14/VI,
8.15)  rozpatrzenia wniosku w sprawie budowy fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Celiny ul. Kamienna – projekt nr 15/VI,
8.16)  rozpatrzenia wniosku dotyczącego wprowadzenia niezbędnych zmian w zakresie      zamieszczania na BIP Urzędu Gminy Ożarowice projektów uchwał wraz z uzasadnieniem – projekt nr 16/VI,
8.17)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 17/VI.
9.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
10.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
11.Sprawy różne.
12.Zakończenie obrad sesji.

Transmisje online i nagrania
z Sesji Rady Gminy Ożarowice

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24