epuap logo bip logo
Wtorek, 22 października 2019 r. 295 dzień roku, imieniny obchodzą: Marek, Kordian i Abercjusz
Tablica aktualności
 

ZASADY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE

Uprzejmie informujemy o zmianie zasad uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę uiszcza się bez wezwania, do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Każdy z Państwa otrzymał w 2014r listownie indywidualny numer rachunku bankowego, służący wyłącznie do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Otrzymacie Państwo także blankiety wpłat z kwotą opłaty, zgodną ze złożoną wcześniej deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie przypominamy, iż podstawą ustalenia wysokości opłaty jest:

  • liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i każda zmiana liczby mieszkańców (np. urodzenie, zgon, zmiana miejsca zamieszkania), wymaga złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia, w którym zmiana nastąpiła,
  • rodzaj i liczba pojemników (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz nieruchomości niezamieszkanych) i każda zmiana ilości odpadów wymaga złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia, w którym zmiana nastąpiła.

Płatności można dokonywać przelewem na wskazany indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Banku Spółdzielczego w Świerklańcu oraz jego filiach w Tąpkowicach i Ożarowicach.

Dodatkowe worki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych można bezpłatnie otrzymać w Urzędzie Gminy Ożarowice lub u sołtysa danej wsi.

Do większości posesji za które właściciele nieruchomości zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, dostarczane są worki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych po 1 sztuce z każdego rodzaju. Przy odbiorze pełnych worków, wykonawca pozostawi tyle pustych worków ile wystawiono pełnych.


    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór)

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WYMIESZANYCH NA 2019r -pobierz plik pdf

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Informacje dot. obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Zestawienie poziomu recyklingu w gminie, miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2018r
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2017r

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2016r

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2015r

Informacje dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


UCHWAŁY RADY GMINY OŻAROWICE DOTYCZĄCE ZASAD
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE:

- NR XVII/192/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice

- NR XVII/191/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy

- NR XVII/190/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/146/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2016r w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

- NR XVII/189/2016 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- NR XVIII/188/2016 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

- NR XIV/146/2016 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

- NR XXIV/319/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

- NR XVIII/244/2012 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- NR XX/264/2012 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

- NR XIX/254/2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- NR XIX/255/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy

- NR XIX/253/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę


- NR XXIII/290/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice 

Od 1 LIPCA 2013 r. ZMIENIŁ SIĘ SYSYTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUANLNYCH 
OD MIESZKAŃCÓW GMINY OŻAROWICE

 

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152 poz.897).
Powyższa ustawa nałożyła na gminy obowiązek przejęcia odpadów komunalnych

z nieruchomości zamieszkałych.

Ustawa ta w sposób zasadniczy zmienia dotychczasowy model postępowania z odpadami wytwarzanymi przez indywidualnych ludzi, wymuszając na nich obowiązkową segregację, zmieniając zasady i wysokości ponoszonych opłat za odbiór i unieszkodliwianie.

 Zgodnie z decyzjami rządowymi Rada Gminy w drodze uchwały:

  1. dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    oraz ustaliła stawkę tej opłaty,
  2. określiła termin, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  4. określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz przyjęła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie dostosowany do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zwalnia właścicieli nieruchomości zamieszkałych z zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Z DNIEM 30 CZERWCA 2013r. NALEŻY ROZWIĄZAĆ OBOWIĄZUJĄCĄ UMOWĘ 
Z PRZEDSIĘBIORCĄ NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH.


wniosek o wypowiedzenie umowy z firmą Remondis (wzór)

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą przekazywali zbierane odpady na terenie nieruchomości jednemu podmiotowi wskazanemu przez gminę, wyłonionemu w drodze przetargu.

Właściciel nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne złożonej do Wójta Gminy samodzielnie wyliczy miesięczną opłatę za odbiór odpadów komunalnych, którą będzie uiszczał na wskazane konto Gminy.
         

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24