Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo bip logo
Niedziela, 5 kwietnia 2020 r. 96 dzień roku, imieniny obchodzą: Irena, Wincenty i Borzywoj
Tablica aktualności

ZASADY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE

Uprzejmie informujemy o zmianie zasad uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę uiszcza się bez wezwania, do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Każdy z Państwa otrzymał w 2014r listownie indywidualny numer rachunku bankowego, służący wyłącznie do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Otrzymacie Państwo także blankiety wpłat z kwotą opłaty, zgodną ze złożoną wcześniej deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie przypominamy, iż podstawą ustalenia wysokości opłaty jest:

  • liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i każda zmiana liczby mieszkańców (np. urodzenie, zgon, zmiana miejsca zamieszkania), wymaga złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia, w którym zmiana nastąpiła,
  • rodzaj i liczba pojemników (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz nieruchomości niezamieszkanych) i każda zmiana ilości odpadów wymaga złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia, w którym zmiana nastąpiła.

Płatności można dokonywać przelewem na wskazany indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Banku Spółdzielczego w Świerklańcu oraz jego filiach w Tąpkowicach i Ożarowicach.

Dodatkowe worki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych można bezpłatnie otrzymać w Urzędzie Gminy Ożarowice lub u sołtysa danej wsi.

Do większości posesji za które właściciele nieruchomości zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, dostarczane są worki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych po 1 sztuce z każdego rodzaju. Przy odbiorze pełnych worków, wykonawca pozostawi tyle pustych worków ile wystawiono pełnych.


Od 1 lutego 2020 r. na terenie gminy Ożarowice obowiązuje nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za odpady segregowane zapłacimy 26 zł/os. na miesiąc.

Jeśli mieszkaniec kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i tym samym nie oddaje bioodpadów  (brązowy worek) firmie odbierającej odpady komunalne z terenu gminy, może złożyć nową deklarację, która uprawni go do zwolnienia z części opłaty miesięcznie od jednego mieszkańca w wysokości 1 zł/os. Deklarację można pobrać ze strony https://www.bip.ozarowice.pl/bipkod/4/1973/3843  lub odebrać osobiście w urzędzie gminy.

Jeżeli mieszkaniec nie wykonuje obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to podlega opłacie podwyższonej w wysokości 52 zł/os. Nie można jednak zadeklarować nieselektywnej zbiórki odpadów, opłata podwyższona jest sankcją za niewypełnienie ustawowego obowiązku.

Zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tak jak dotychczas, należy regulować bez wezwania do 15-tego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Przypominamy, że opłata za wywóz odpadów komunalnych dotyczy wszystkich zamieszkujących na terenie gminy osób. Nie ma tutaj znaczenia fakt zameldowania mieszkańca, ale fakt zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zmiany deklaracji dokonuje się w przypadku:    
- zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość tj. zgon, urodzenie dziecka, wyprowadzenie się bądź wprowadzenie się mieszkańca;    
- sprzedaży nieruchomości;    
- zmiany właściciela nieruchomości;
- kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a środki pochodzące z tej opłaty nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty funkcjonowania obejmują: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Z przedmiotowych środków można również pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (dzikie wysypiska śmieci).

Przeczytaj również: "Dlaczego stawka za odpady komunalne w naszej gminie wynosi 26 zł od jednego mieszkańca?" (kliknij)HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WYMIESZANYCH OD 1 KWIETNIA 2020r -pdf
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WYMIESZANYCH DO 31 MARCA 2020r -pdf

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH ORAZ BIO NA 2020r -pdf

    Wzory Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Informacje dot. obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Zestawienie poziomu recyklingu w gminie, miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2018r
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2017r

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2016r

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2015r

Informacje dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


UCHWAŁY RADY GMINY OŻAROWICE DOTYCZĄCE ZASAD
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE:

- NR XVII/192/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice

- NR XVII/191/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy

- NR XVII/190/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/146/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2016r w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

- NR XVII/189/2016 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- NR XVIII/188/2016 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

- NR XIV/146/2016 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

- NR XXIV/319/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

- NR XVIII/244/2012 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- NR XX/264/2012 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

- NR XIX/254/2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- NR XIX/255/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy

- NR XIX/253/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę


- NR XXIII/290/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice 

Od 1 LIPCA 2013 r. ZMIENIŁ SIĘ SYSYTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUANLNYCH 
OD MIESZKAŃCÓW GMINY OŻAROWICE

 

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152 poz.897).
Powyższa ustawa nałożyła na gminy obowiązek przejęcia odpadów komunalnych

z nieruchomości zamieszkałych.

Ustawa ta w sposób zasadniczy zmienia dotychczasowy model postępowania z odpadami wytwarzanymi przez indywidualnych ludzi, wymuszając na nich obowiązkową segregację, zmieniając zasady i wysokości ponoszonych opłat za odbiór i unieszkodliwianie.

 Zgodnie z decyzjami rządowymi Rada Gminy w drodze uchwały:

  1. dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    oraz ustaliła stawkę tej opłaty,
  2. określiła termin, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  4. określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz przyjęła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie dostosowany do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zwalnia właścicieli nieruchomości zamieszkałych z zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Z DNIEM 30 CZERWCA 2013r. NALEŻY ROZWIĄZAĆ OBOWIĄZUJĄCĄ UMOWĘ 
Z PRZEDSIĘBIORCĄ NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH.


wniosek o wypowiedzenie umowy z firmą Remondis (wzór)

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą przekazywali zbierane odpady na terenie nieruchomości jednemu podmiotowi wskazanemu przez gminę, wyłonionemu w drodze przetargu.

Właściciel nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne złożonej do Wójta Gminy samodzielnie wyliczy miesięczną opłatę za odbiór odpadów komunalnych, którą będzie uiszczał na wskazane konto Gminy.
         

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24