Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Środa, 23 września 2020 r. 267 dzień roku, imieniny obchodzą: Libert, Zachariasz i Zachary
Tablica aktualności

Tryb pozakonkursowy „małe granty” w Gminie Ożarowice

Tryb pozakonkursowy „małe granty” w Gminie Ożarowice.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie istnieje możliwość ubiegania się o dotację na realizację zadania publicznego w Gminie Ożarowice poza otwartym konkursem ofert. W ramach „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 (zwane dalej organizacjami pozarządowymi). Ofertę na realizację zadania przedstawia organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy,  według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku.

- Dofinansowanie lub finansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.
- Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.
- Łączna wartość środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Zainteresowane podmioty proszę o złożenie ofert do dnia 24 stycznia 2020 roku.
Oferty można składać w Urzędzie Gminy Ożarowice pok. 11 w godzinach pracy urzędu.

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                  (-) Grzegorz Czapla

Informacja dodatkowa:

- W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

- W przypadku gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24