Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Poniedziałek, 22 lipca 2024 r. 204 dzień roku, imieniny obchodzą: Pankracy, Laurencjusz i Albin
Program opieki nad zwierzętami

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt

Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
Rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2024 roku
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Ożarowice

W przypadku zauważenia bezdomnych zwierząt, błąkających się po terenie gminy, należy poinformować tut. urząd pod nr 32 393-28-65 lub 32 393-28-78.
Podmiotem uprawnionym do wyłapywania bezdomnych zwierząt wraz z ich dostarczeniem i umieszczeniem w schronisku jest Schronisko dla zwierząt w Zawierciu (tel. 730-505-255)

Postępowanie w przypadku potrącenia zwierzęcia

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, np. funkcjonariusza Policji, lekarza weterynarii, członka Polskiego Związku Łowieckiego, inspektora organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, pracownika Służby Leśnej, strażnika Państwowej Straży Łowieckiej, strażnika łowieckiego.

Kierujący pojazdem ma obowiązek usunięcia rannego (lub martwego zwierzęcia) z drogi, jeżeli jego pozostawienie na drodze mogłoby zagrozić bezpieczeństwu ruchu lub obowiązek oznaczenia zwierzęcia w sposób widoczny w dzień i w nocy, jeżeli jego usunięcie z drogi nie jest możliwe.

Jeżeli ranne zwierzę stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazane jest powiadomienie o tym zdarzeniu Policji, do której obowiązków należy czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach.

Wypadki komunikacyjne skutkujące zabiciem zwierzęcia

Zwłoki zwierząt zabitych w wyniku wypadków drogowych są w świetle przepisów odpadem, którego usunięcie i utylizacja należy do zarządcy drogi.
Obowiązek ten wynika z:
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządcami dróg są:
- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – dla stanowiących własność Skarbu Państwa dróg krajowych (w tym dróg szybkiego ruchu, czyli ekspresowych i autostrad),
- Zarząd województwa – dla stanowiących własność województwa dróg wojewódzkich,
- Zarząd powiatu – dla stanowiących własność powiatu dróg powiatowych,
- Wójt (burmistrz, prezydent miasta) – dla stanowiących własność gminy dróg gminnych.

Utylizacją zwłok zwierząt, znajdujących się przy drogach gminnych, zajmuje się Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu.

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24