Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Sobota, 24 lipca 2021 r. 205 dzień roku, imieniny obchodzą: Wojciecha, Kunegunda i Krystyna
Tablica aktualności

29.07.2021r -przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej w Pyrzowicach (działka nr 499/57)

Wójt Gminy Ożarowice ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w okołolotniskowej strefie aktywności gospodarczej w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach

I. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w Pyrzowicach w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach (terminal pasażerski oraz cargo), w województwie śląskim, powiat tarnogórski, obręb ewidencyjny Pyrzowice a.m. 1, stanowiąca płaski teren, w pełni uzbrojony w media, a oznaczona następująco:

- działka nr 499/57 o pow. 2,0053 ha, zabudowana budynkiem biurowym i szkoleniowym o łącznej pow. użytkowej 2463,85 m², kształtem zbliżona do prostokąta ze ściętym narożnikiem o wym. ok. 200 m x 100 m, krótszym bokiem przylegająca do ul. Granicznej.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod tereny usługowo-produkcyjne i inżynierii, usługi inne, w tym centra logistyczne – symbol planu SK. Przeznaczenie uzupełniające: obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego, hotele, parkingi, garaże oraz dojazdy niewydzielone, urządzenia i sieci uzbrojenia terenu. Przeznaczenie terenu w tej strefie to zabudowa związana ze strefą ekonomiczną lotniska: przy realizacji nowej zabudowy maksymalna wysokość budynków do 4 kondygnacji nadziemnych do 18,0 m wysokości, łącznie z użytkowymi poddaszami, liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu.

Oględzin nieruchomości można dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze sprzedającym.

Stan prawny nieruchomości:
Nieruchomość nr 499/57 obręb Pyrzowice wpisana jest w księdze wieczystej nr GL1T/00065014/3 jako własność gminy Ożarowice, wolna od obciążeń.


Przetarg (część jawna) odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Ożarowice, 42-625 Ożarowice ul. Dworcowa 15, pokój nr 9
dnia 29 lipca 2021 r. (czwartek),


II. Informacje o przetargu
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości szczegółowo opisanej w pkt I.
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie wniosą wadium w podanej wysokości i formie.
3. Pozostałe informacje o godzinie przetargu, cenie wywoławczej i wysokości wadium opisane zostały w poniższej tabeli.

Otwarcie ofert -godz.

Cena wywoławcza netto (zł) Wysokość wadium (zł) VAT (%)
10:00 4.800.000,00 250.000,00 zw
   
 

4. Wadium z podaniem oznaczenia działki ma być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2021 r. (poniedziałek) w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Ożarowice w Banku Spółdzielczym Świerklaniec nr 21 8467 0001 0000 2974 2000 0012,

5. Wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości przez uczestnika, który przetarg wygra.

6. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, wpłacone wadium zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

7. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Nie otwierać – przetarg na zbycie nieruchomości – działka nr 499/57”. Oferty należy składać do dn. 26.07.2021 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Ożarowice przy ul. Dworcowej 15, 42-625 Ożarowice – Biuro obsługi klienta, pokój nr 11 w godzinach 8ºº - 14ºº.

9. Część jawna przetargu – otwarcie ofert nastąpi w dn. 29.07.2021 r. (czwartek) w siedzibie tut. Urzędu – pokój nr 9.

10. Uczestnik przetargu biorący udział w części jawnej powinien okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze pełnomocnika uczestnika przetargu uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, którego oryginał został dołączony do oferty pisemnej, upoważniający do reprezentowania oferenta w przetargu.

11. Wójt Gminy Ożarowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), a także zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert. W tym przypadku wpłacone wadia podlegają zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu.

12. Regulamin przetargu jest zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Gminy Ożarowice www.bip.ozarowice.pl w zakładce „Nieruchomości/Zbycia”

III. Oferta pisemna powinna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę wraz z załączonym aktualnym wypisem z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
2. W przypadku, jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, sporządzony przed notariuszem, upoważniający do reprezentowania oferenta w postępowaniu przetargowym objętym treścią niniejszego ogłoszenia.
3. datę sporządzenia oferty.
4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
5. oferowaną cenę netto powiększoną o należny podatek VAT.
6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości,
7. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
8. podpis oferenta.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości winien przedłożyć stosowne zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej ustawy.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie przelewem na konto gminy Ożarowice nr 67 8467 0001 0000 2974 5000 0314 i winna być odnotowana na rachunku bankowym Gminy najpóźniej na jeden dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości udzielają pracownicy referatu Mienia Komunalnego, pokój nr 16, te. 323932876 w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wniesienia wadium.

Ogłoszenie przetargu oraz dodatkowe warunki przetargu, które określone zostały w regulaminie przetargu, zamieszczone zostały również na stronie internetowej Urzędu Gminy Ożarowice www.bip.ozarowice.pl w zakładce „Nieruchomości/Zbycia”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (plik pdf)
REGULAMIN PRZETARGU (plik pdf)

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24