Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Piątek, 29 września 2023 r. 272 dzień roku, imieniny obchodzą: Gabriel, Gajana i Grimbald
Tablica aktualności

07.06.2023r -XLIV Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 7 czerwca 2023 roku (środa) o godz.12:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz
1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIII/2023.
5.  Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok
6.  Ocena  Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2022.
7.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
8.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9.  Debata nad raportem o stanie Gminy Ożarowice w 2022 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok -przedstawienie opinii RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
11. Przekazanie informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Ożarowice na dzień 31 grudnia 2022 roku.
12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok oraz opinii RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
13.1)  udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice wotum zaufania – projekt nr 1/XLIV,
13.2)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok –  projekt nr 2/XLIV,
13.3)  udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok – projekt nr 3/XLIV,
13.4)  wprowadzenia zmiany w uchwale XLIII.837.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadania związanego z prowadzeniem w 2023 roku punktu informacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Ożarowice – projekt nr 4/XLIV,
13.5)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2023-2037  – projekt nr 5/XLIV,
13.6)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2023 – projekt  nr 6/XLIV,
13.7)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Tąpkowice w jego granicach administracyjnych - projekt nr 7/XLIV,
13.8) zaliczenia gminnych dróg wewnętrznych do kategorii gminnych dróg publicznych wraz z ustaleniem ich przebiegu – projekt nr 8/XLIV,
13.9)  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – projekt nr 9/XLIV,
13.10)  oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym - projekt nr  10/XLIV,
13.11) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 11/XLIV,
13.12) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 12/XLIV,
13.13) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej - projekt nr 13/XLIV,
13.14) zmiany Uchwały Nr XXX.546.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu – projekt nr 14/XLIV,
13.15) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2023 roku – projekt nr 15/XLIV,
13.16) przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  na II półrocze 2023 roku – projekt nr 16/XLIV,
13.17)  rozpatrzenia wniosku z dnia 5 grudnia 2022 roku – projekt nr  17/XLIV,
13.18) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 18/XLIV,
13.19) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 19/XLIV,
13.20) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 20/XLIV,
13.21) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 21/XLIV,
13.22) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 22/XLIV,
13.23) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 23/XLIV,
13.24) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 24/XLIV,
13.25) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 25/XLIV,
13.26) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 26/XLIV,
13.27) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 27/XLIV,
13.28) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 28/XLIV,
13.29) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 29/XLIV,
13.30) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 30/XLIV,
13.31) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach – projekt nr 31/XLIV,
13.32) rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności – projekt nr 32/XLIV,
13.33) rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 33/XLIV,
13.34) rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 34/XLIV,
13.35) rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 35/XLIV,
13.36) rozpatrzenia ponowionej skargi na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Ożarowice – projekt nr 36/XLIV.
14.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
15.  Sprawy różne.
16.  Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24