Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Środa, 17 lipca 2024 r. 199 dzień roku, imieniny obchodzą: Aleksy, Leona i Jadwiga
Tablica aktualności

Wybory uzupełniające Ławników na kadencję 2024-2027

Działając na podstawie art. 161 § 1 i 2 w związku z art.168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 334), w związku z wystąpieniem Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 12 lutego 2024 roku zawiadamiam, że Rada Gminy Ożarowice w wyborach uzupełniających winna wybrać na obecną kadencję 2024 - 2027 roku nowych ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach oraz Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach.

Uzupełnienie listy i wybranie dodatkowych ławników zgodnie z pismem Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach dotyczy wyboru:

 • w Sądzie Okręgowym w Gliwicach – 1 ławnika,
 • w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach – 1 ławnika.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego upływa z dniem 19 lipca 2024 roku. Termin 19 lipca 2024 roku jest terminem ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Uprawnieni do zgłaszania kandydatów na ławników:

Kandydatów na ławników, radom gmin mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Ożarowice.

Zgłoszenia kandydatów na ławników:

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej.
Do karty zgłoszeniowej kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022r., poz. 2527),
 5. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do karty złożonej przez grupę obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba umieszczona na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika. Dokumenty (wymienione w punktach od 1 do 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do Rady Gminy po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15, pokój nr 13 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowe informacje na temat wyborów ławników będzie można uzyskać pod nr telefonu 32 393-28-81.

Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej BIP (kliknij)
w zakładce: Wybory/Wybory Ławników/Wybory Uzupełniające Ławników 2024-2027.

Informację o wyborach uzupełniających ławników na kadencje 2024-2027 zamieszczono dodatkowo na stronie www.ozarowice.pl.

Przewodnicząca
Rady Gminy Ożarowice
mgr Anna Drużyńska

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24