Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Środa, 17 lipca 2024 r. 199 dzień roku, imieniny obchodzą: Karolina, Leon i Aleksy
Tablica aktualności

27.06.2024r -III Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 27 czerwca 2024r (czwartek) o godz.12:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się II sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                      Anna Drużyńska

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr II/2024.
5.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.  Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok
8.  Ocena  Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023.
9.  Debata nad raportem o stanie Gminy Ożarowice w 2023 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok – przedstawienie opinii RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu
11. Przekazanie informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Ożarowice na dzień 31 grudnia 2023 roku.
12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za     2023 rok oraz opinii RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
13.1)  udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice wotum zaufania – projekt nr 1/III,
13.2)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok –  projekt nr 2/III,
13.3)  udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok – projekt nr 3/III,
13.4)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2024-2037
- projekt nr 4/III,
13.5)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2024 – projekt  nr 5/III,
13.6)  poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy – projekt 6/III,
13.7) zmiany Uchwały Nr XLIX.978.2023 rady Gminy Ożarowice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2024 – projekt nr 7/III,
13.8)  wyznaczenia przedstawicieli Gminy Ożarowice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice – projekt nr 8/III,
13.9)  wskazania przedstawiciela Rady Gminy Ożarowice do składu Komitetu Rewitalizacji
- projekt nr 9/III
13.10) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 10/III,
13.11) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 11/III,
13.12) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 12/III,
13.13) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 13/III,
13.14) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej - projekt nr 14/III,
13.15) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej - projekt nr 15/III,
13.16) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej - projekt nr 16/III,
13.17) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym- projekt nr 17/III,
13.18) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym- projekt nr 18/III,
13.19) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym- projekt nr 19/III,
13.20) zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice – projekt nr 20/III,
13.21) upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ożarowice do czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Gminy Ożarowice – projekt nr 21/III,
13.22) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Ożarowice  – projekt nr 22/III,
13.23) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych mieszkańców Gminy Ożarowice – projekt nr 23/III,
13.24) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków w częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania a także w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu tych usług oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług 
–projekt nr 24/III,
13.25) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024 roku – projekt nr 25/III,
13.26) przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  na II półrocze 2024 roku
–projekt nr 26/III,
13.27) rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do zmiany Uchwały nr XLVI.906.2023 Rady Gminy Ożarowice z dn. 24.08.2023r. „w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na terenie gminy Ożarowice”– projekt nr 27/III,
13.28)  rozpatrzenia wniosku z dnia 26 lutego 2024 roku – projekt nr  28/III,
13.29)  rozpatrzenia wniosku z dnia 26 lutego 2024 roku – projekt nr  29/III,
13.30) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Ożarowice – projekt nr 30/III,
13.31) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Żłobka w Tąpkowicach – projekt nr 31/III,
13.32) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 32/III,
13.33) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 33/III,
13.34) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 34/III,
13.35) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 35/III,
13.36) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 36/III.
14.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
15.   Sprawy różne.
16.   Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24