Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Wtorek, 30 maja 2023 r. 150 dzień roku, imieniny obchodzą: Ferdynand, Jan i Andronik
Tablica aktualności

Tryb pozakonkursowy „małe granty” w Gminie Ożarowice

Na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie istnieje możliwość ubiegania się o dotację na realizację zadania publicznego w Gminie Ożarowice poza otwartym konkursem ofert. W ramach „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 (zwane dalej organizacjami pozarządowymi). Ofertę na realizację zadania przedstawia organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy, według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku.
- Dofinansowanie lub finansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa, nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.
- Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.
- Łączna wartość środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
Zainteresowane podmioty proszę o złożenie ofert do dnia 17 stycznia 2023 roku.
Oferty można składać w Urzędzie Gminy Ożarowice pok. 1 w godzinach pracy urzędu.
                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                (-) Grzegorz Czapla

Informacja dodatkowa:
- W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
- W przypadku gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/osobach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24