Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Środa, 17 lipca 2024 r. 199 dzień roku, imieniny obchodzą: Donata, Marcelina i Dzierżykraj
Tablica aktualności

27.03.2024r - LII Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 27 marca 2024r (środa) o godz.12:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się LII sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr L/2024.
5.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr LI/2024.
6.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
7.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8.  Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2024-2037  –projekt nr 1/LII,
8.2)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2024 – projekt nr 2/LII,
8.3)  przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji - projekt nr 3/LII,
8.4)  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym –projekt nr 4/LII,
8.5)  uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2029” Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach – projekt nr 5/LII,
8.6)  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2024r. – projekt nr 6/LII,
8.7)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 7/LII,
8.8)  ustanowienia programu osłonowego Gminy Ożarowice „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 –projekt nr 8/LII,
8.9)  wprowadzenia zmiany w uchwale Nr V.71.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ożarowice – projekt nr 9/LII,
8.10)  przyjęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Ożarowice – projekt nr 10/LII,
8.11)  przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ożarowice” - projekt nr 11/LII,
8.12)  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ożarowice na lata 2024- 2025 - projekt nr 12/LII,
8.13)  rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 13/LII,
8.14)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice - projekt nr 14/LII,
8.15)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 15/LII,
8.16)  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Ożarowice – projekt 16/LII,
8.17)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 17/LII,8.18)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 18/LII,
8.19)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 19/LII,
8.20)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 20/LII.
9. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tarnogórskiego za okres 01.01.2023 -31.12.2023r.
10. Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2023” za rok 2023.
11. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ożarowice na lata 2022-2023” w 2023 roku.
12.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13.  Sprawy różne.
14.  Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24