Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Środa, 17 lipca 2024 r. 199 dzień roku, imieniny obchodzą: Januaria, Donata i Marcelina
Tablica aktualności

15.02.2024r - L Sesja Rady Gminy Ożarowice

Informuję że wyznaczona na dzień 15 lutego 2024r sesja Rady Gminy Ożarowice rozpocznie się o godzinie 15:00, w miejsce wcześniej ustalonej godziny 14:00.
Porządek obrad pozostaje bez zmian.

L sesja Rady Gminy Ożarowice odbędzie się w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIX/2023.
5.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2023 rok.
6.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
7.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8.  Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2024-2037
-projekt nr 1/L,
8.2)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2024 – projekt nr 2/L,
8.3)  poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Ożarowice - projekt nr 3/L,
8.4)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej  – projekt nr 4/L,
8.5)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej  – projekt nr 5/L,
8.6)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej  – projekt nr 6/L,
8.7)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej  – projekt nr 7/L,
8.8)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych  – projekt nr 8/L,
8.9)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych  – projekt nr 9/L,
8.10) ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym  – projekt nr 10/L,
8.11) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania a także w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu tych usług oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
- projekt nr 11/L,
8.12)  przyjęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Ożarowice– projekt nr 12/L, 
8.13)  przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne dla uczniów szkół działających na terenie Gminy Ożarowice”– projekt nr 13/L,
8.14)  ustalenia zasad wynajmu i odpłatności za wynajem infrastruktury w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ożarowice- projekt nr 14/L,
8.15)  przekazania według właściwości wniosku z dnia 5 września 2023 roku - projekt nr 15/L,
8.16)  przekazania według właściwości wniosku z dnia 11 września 2023 roku - projekt nr 16/L,
8.17)  przekazania według właściwości wniosku z dnia 5 października 2023 roku – projekt nr 17/L,
8.18)  przekazania według właściwości wniosku z dnia 10 października 2023 roku – projekt nr 18/L,
8.19)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 19/L,
8.20)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 20/L,
8.21)  przekazania według właściwości wniosku z dnia 12 grudnia 2023 roku – projekt nr 21/L,
8.22)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 22/L,
8.23)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 23/L,
8.24)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania inwestycyjnego – projekt nr 24/L
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Komunalnych za 2023 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia za 2023 rok.  
13.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14.  Sprawy różne.
15.  Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24