Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Czwartek, 18 lipca 2024 r. 200 dzień roku, imieniny obchodzą: Erwin, Uniesław i Matern
Tablica aktualności

ZASADY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE

Od 1 lutego 2023 r. na terenie gminy Ożarowice obowiązuje nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za odpady segregowane zapłacimy 37 zł/os. miesięcznie w przypadku kompostowania całości bioodpadów i złożenia stosownej deklaracji lub 41 zł/os. miesięcznie w przypadku nie kompostowania całości bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

Jeżeli mieszkaniec nie wykonuje obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to podlega opłacie podwyższonej w wysokości 123 zł/os. Nie można jednak zadeklarować nieselektywnej zbiórki odpadów, opłata podwyższona jest sankcją za niewypełnienie ustawowego obowiązku.

Zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tak jak dotychczas, należy regulować bez wezwania do 15-tego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Przypominamy, że opłata za wywóz odpadów komunalnych dotyczy wszystkich zamieszkujących na terenie gminy osób. Nie ma tutaj znaczenia fakt zameldowania mieszkańca, ale fakt zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zmiany deklaracji dokonuje się w przypadku:    
- zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość tj. zgon, urodzenie dziecka, wyprowadzenie się bądź wprowadzenie się mieszkańca;    
- sprzedaży nieruchomości;    
- zmiany właściciela nieruchomości;
- kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Po narodzinach dziecka pamiętaj o zmianie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kliknij aby przeczytać)
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a środki pochodzące z tej opłaty nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty funkcjonowania obejmują: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Z przedmiotowych środków można również pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (dzikie wysypiska śmieci).


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WYMIESZANYCH NA 2024r -pdf
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH ORAZ BIO NA 2024r -pdf


Wzory Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Informacja dla przedsiębiorcy dot.prowadzenia działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

-- Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Ożarowice
-- Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

-- Informacje dot. obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
-- Sprawozdania podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Zestawienie poziomu recyklingu w gminie, miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2023r
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2022r
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2021r
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2020r
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2019r
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2018r
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2017r

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2016r
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ożarowice w 2015r

Przeczytaj również:
- opłata za gospodarowanie odpadami- czyli co wpływa na wzrost opłaty?
- opłata za gospodarowanie odpadami - co się pod nią kryje?
- kluczowe zasady gospodarowania odpadami

 

Informacje dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Zasady segregacji odpadów komunalnych (kliknij poniższą ulotkę)

UCHWAŁY RADY GMINY OŻAROWICE DOTYCZĄCE ZASAD
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE:

- Nr XL.754.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia na terenie gminy Ożarowice stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady

- Uchwała Nr XXXVIII.702.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice

- Nr XXII.392.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice zmienionej Uchwałą nr XVII.292.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice

- Nr XVII.292.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice

- Nr XV.245.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ożarowice

- Nr XV.243.2020 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice

- Nr XIII.198.2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/188/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

- Nr XII.191.2019 w sprawie uchylenia Uchwały nr XVIII/245/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

- Nr XII.189.2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Nr XII.188.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice

- NR XVII/192/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice

- NR XVII/191/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy

- NR XVII/190/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/146/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2016r w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

- NR XVII/189/2016 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- NR XVIII/188/2016 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

- NR XIV/146/2016 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

- NR XXIV/319/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

- NR XVIII/244/2012 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- NR XX/264/2012 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

- NR XIX/254/2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- NR XIX/255/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy

- NR XIX/253/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę


- NR XXIII/290/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24