Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Sobota, 9 grudnia 2023 r. 343 dzień roku, imieniny obchodzą: Leokadia, Waleria i Joachim
Tablica aktualności

Realizacja projektu pn: „Tereny powojskowe w Ożarowicach jako miejsce integracji i aktywności społecznej”

Projekt pn.  „Tereny powojskowe w Ożarowicach jako miejsce integracji  i aktywności społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Beneficjentem projektu jest GMINA OŻAROWICE
Projekt realizowany jest przez BIBLIOTEKĘ I OŚRODEK KULTURY GMINY OŻAROWICE Z SIEDZIBĄ W TĄPKOWICACH

Okres realizacji projektu:  od 1 grudnia  2020 r. do 30 listopada  2021 r.
Cel projektu: Wzrost potencjału społecznego i zawodowego społeczności z obszaru rewitalizacji gminy Ożarowice poprzez realizację w okresie od 1 grudnia 2020 r.  do 30 listopada 2021 r.  programu aktywności lokalnej opartego o ścieżki reintegracji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym 10 osób, w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn zagrożonych  wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie.

Wartość projektu wynosi:   215 022,08 PLN
Dofinansowanie projektu:  182 768,76 PLN

Projekt skierowany jest do 10  osób (6 kobiet, 4 mężczyzn)  tj.   społeczności  lokalnej zamieszkałej w  Gminie Ożarowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Mając na uwadze  zdefiniowane problemy społeczne wśród uczestników grupę będą stanowiły:
- osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia takim wsparciem na mocy;
- osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie tylko usług o charakterze zawodowym jest niewystarczające;
- osoby z niepełnosprawnością oraz członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością
- osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

ZADANIE 1. Program Aktywności Lokalnej: Animacja środowiskowa
Celem zadania będzie integracja i aktywizacja społeczna społeczności lokalnej z obszaru rewitalizacji. Uczestnikami zaplanowanych działań będzie  10 osób oraz ich rodziny, sąsiedzi, otoczenie społeczne - razem ok 25 osób. Podczas spotkań grupa przygotuje wspólnie plan lokalnych mikroprojektów, ważnych dla społeczności zamieszkałej obszar objęty LSR/programem rewitalizacji np. działania promujące wolontariat, zajęcia profilaktyczne, międzypokoleniowe, wydarzenia/programy dla os. starszych, dla osób młodych, promujące ekologię itp. a następnie wybierze najlepsze inicjatywy, które zostaną sfinansowane z projektu.  Zaplanowano również spotkania okazjonalne np. wielkanocne, andrzejkowe, wigilijne. Ponadto, zorganizowany zostanie festyn rodzinny.

ZADANIE 2. Program Aktywności Lokalnej: usługi aktywne integracji o charakterze społecznym
W ramach zadania realizowane będą działania   o charakterze społecznym, gdzie celem jest nabycie, przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Wykorzystane zostaną następujące narzędzia aktywności społecznej:
- poradnictwo specjalistyczne  realizowane  przez specjalistów,
- trening umiejętności społecznych, w tym m.in. zarządzanie budżetem domowym,   autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem  oraz komunikacja

ZADANIE 3. Program Aktywności Lokalnej: usługi aktywnej integracji  o charakterze zawodowym W ramach zadania realizowane będą działania   przyczyniające się do aktywizacji zawodowej osób objętych wsparciem w ramach projektu.  Aktywizacja zawodowa będzie realizowana poprzez   doradztwo zawodowe, kursy lub szkolenia zawodowe. Wsparcie poprzez udział  w kursach i szkoleniach zawodowych będzie traktowany indywidualnie  wg. potrzeb i preferencji każdego z uczestników projektu. Dla każdego uczestnika przewidziano Stypendium szkoleniowe.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24