Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Środa, 17 lipca 2024 r. 199 dzień roku, imieniny obchodzą: Aneta, Marceli i Andrzej
Tablica aktualności

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2023-2030”

Zgodnie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz.1057) przeprowadzone zostały konsultacje projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2023-2030”.

Cel konsultacji
Celem konsultacji było umożliwienie wszystkim zainteresowanym osobom oraz ustawowo wskazanym instytucjom zapoznania się z treścią projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2023-2030” i umożliwienie przekazania uwag do treści dokumentu.

Opis przebiegu i form konsultacji
Konsultacje projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2023-2030” przeprowadzone były z wykorzystaniem form komunikacji umożliwiających zapoznanie się z dokumentem poniższych grup interesariuszy:
- mieszkańcy Gminy Ożarowice oraz lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy;
- sąsiednie gminy i ich związki, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Powiat Tarnogórski oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”;
- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.
Informacja o prowadzonych konsultacjach oraz projekt dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2023-2030” został udostępniony w terminie konsultacji tj. od dnia 21 grudnia 2022 r. do dnia 25 stycznia 2023 r., na oficjalnej stronie internetowej Gminy Ożarowice www.ozarowice.pl oraz na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ozarowice.pl natomiast w wersji papierowej był do wglądu dla zainteresowanych podmiotów w Urzędzie Gminy w Ożarowicach, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto grupie pozostałych interesariuszy został przesłany za pomocą korespondencji w EPUAP lub w przypadku braku takiej możliwości za pomocą korespondencji pisemnej.
Uwagi do projektu, mieszkańcy Gminy Ożarowice oraz lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy; mogli składać w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który można było dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@ug.ozarowice.pl wpisując w tytule Konsultacje społeczne - projekt dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2023-2030”;
- drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, z dopiskiem: Konsultacje społeczne - projekt dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2023-2030”;
- bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta urzędu do pok. 1 w budynku Urzędu Gminy Ożarowice w godzinach pracy Urzędu.
Dla grupy pozostałych interesariuszy przeprowadzono konsultacje w formie pisemnej.

Uwagi dotyczące projektu dokumentu
Uwagi przekazane w wyniku konsultacji, nie budziły wątpliwości i zostały szczegółowo przeanalizowane w odniesieniu do konsultowanych założeń dokumentu.
W trakcie przeprowadzonych konsultacji łącznie sformułowano 42 uwagi, w tym 13 uwag zostało złożonych przez osoby fizyczne, a 29 uwag przez instytucje.

Opiniowanie projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2023-2030” przez Zarząd Województwa Śląskiego
Zgodnie z art. 10f ust 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), Wójt Gminy Ożarowice wystąpił do Zarządu Województwa Śląskiego o opinię dotyczącą sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2023 – 2030, ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”.
Zarząd Województwa Śląskiego w opinii stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 43/391/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.01.2023 r., zaopiniował pozytywnie (z uwagami) sposób uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, w przedłożonym projekcie Strategii Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2023 – 2030.

Wykaz uwag i opinii
Wykaz uwag i opinii oraz sposób ich rozpatrzenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, oraz na stronie internetowej i BIP.

DO POBRANIA:
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2023-2030” (plik PDF)
Wykaz uwag i opinii (plik PDF)

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24