Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Czwartek, 23 maja 2024 r. 144 dzień roku, imieniny obchodzą: Budziwoj, Eufrozyna i Jan
Tablica aktualności

09.03.2023r -XLII Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 9 marca 2023 roku (czwartek) o godz.14:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLI/2023.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ożarowice w 2022 roku.
7. Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2023” za rok 2022.
8. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
10.1) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2023-2037 -projekt nr 1/XLII,
10.2) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2023 projekt nr 2/XLII,
10.3) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym -projekt nr 3/XLII,
10.4) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym -projekt nr 4/XLII,
10.5) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym -projekt nr 5/XLII,
10.6) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej -projekt nr 6/XLII,
10.7) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej -projekt nr 7/XLII,
10.8) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej -projekt nr 8/XLII,
10.9) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych -projekt nr 9/XLII,
10.10) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 10/XLII,
10.11) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 11/XLII,
10.12) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 12/XLII,
10.13) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 13/XLII,
10.14) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 14/XLII,
10.15) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 15/XLII,
10.16) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 16/XLII,
10.17) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 17/XLII,
10.18) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 18/XLII,
10.19) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 19/XLII,
10.20) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 20/XLII,
10.21) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 21/XLII,
10.22) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 22/XLII,
10.23) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 23/XLII,
10.24) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej -projekt nr 24/XLII,
10.25) zmiany uchwały Nr XXXVIII.703.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 października 2022r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2022-2030”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju -projekt nr 25/XLII,
10.26) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2023--2030 -projekt nr 26/XLII,
10.27) zmiany Uchwały Nr XL.754.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 grudnia 2022 r., w sprawie
ustalenia na terenie gminy Ożarowice stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady -projekt nr 27/XLII,
10.28) sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XL.755.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Ożarowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz określenia
wysokości cen za te usługi –projekt nr 28/XLII,
10.29) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w formie posiłku lub produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 –projekt nr 29/XLII,
10.30) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 -projekt nr 30/XLII,
10.31) ustanowienia programu osłonowego Gminy Ożarowice „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 -projekt nr 31/XLII,
10.32) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 32/XLII,
10.33) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 33/XLII,
10.34) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 34/XLII,
10.35) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 35/XLII,
10.36) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Ożarowice -projekt 36/XLII,
10.37) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 37/XLII,
10.38) rozpatrzenia wniosku z dnia 26 stycznia 2023 roku -projekt nr 38/XLII,
10.39) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 39/XLII,
10.40) przekazania według właściwości skargi z dnia 3 lutego 2023 roku -projekt nr 40/XLII,
10.41) rozpatrzenia wniosku z dnia 8 lutego 2023 roku -projekt nr 41/XLII.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24