Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Środa, 17 lipca 2024 r. 199 dzień roku, imieniny obchodzą: Aneta, Marceli i Andrzej
Tablica aktualności

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) Wójt Gminy Ożarowice zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Ożarowice. Do udziału w niniejszych konsultacjach zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności interesariuszy rewitalizacji, którymi są m.in: mieszkańcy, właściciele i użytkownicy nieruchomości, przedstawiciele sektora biznesu, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe i grupy nieformalne (w tym podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji). Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących niniejszego projektu uchwały.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 17 stycznia 2024 r. do dnia 17 lutego 2024 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ug.ozarowice.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji”,
b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji”,
c. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta urzędu do pok. nr 1 w budynku Urzędu Gminy Ożarowice w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie zapisów proponowanego regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
3. Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 576937852 od godz. 09:00 do 12:00 w środy oraz od godz. 15:00 do 18:00 w piątki.
Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.
Korespondencja złożona przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji. W przypadku dostarczenia uwag drogą korespondencyjną, decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Ożarowicach.
Projekt uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny, będą dostępne od dnia 17 stycznia 2024 r. :
• w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu;
• w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Ożarowice (https://www.ozarowice.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.ozarowice.pl).
Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

                                                                                   Wójt Gminy Ożarowice
                                                                                     /-/ Grzegorz Czapla

OBWIESZCZENIE (plik pdf)

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24