Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Środa, 17 lipca 2024 r. 199 dzień roku, imieniny obchodzą: Donata, Marcelina i Dzierżykraj
Tablica aktualności

Otwarty nabór Partnerów do Projektu konkursowego „Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarowice”

Na podstawie art. 39 ustawy wdrożeniowej ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022r., poz. 1079), WÓJT GMINY OŻAROWICE ogłasza otwarty nabór Partnerów do Projektu konkursowego „Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarowice”, który zamierza złożyć w ramach postępowania konkursowego ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego – Instytucja Zarządzająca Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – w ramach konkursu nr FESL.07.04-IZ.01-032/23, PRIORYTET FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, DZIAŁANIE 07.04 Usługi społeczne

Partnerem wiodący (dalej: Liderem projektu) jest Gmina Ożarowice, która jednocześnie będzie sprawowała nadzór merytoryczny nad projektem oraz wyznaczała kierunki działań.

I. Cel partnerstwa:

Celem Partnerstwa jest wspólna realizacja projektu przez Gminę Ożarowice i organizację pozarządową w zakresie rozwoju usług społecznych w gminie.

II. Okres realizacji projektu i budżet projektu:

1. Planuje się wspólna realizację projektu przez okres 4 lat.
2. Wielkość budżetu zostanie ustalona w toku prac projektowych.

III. Liczba partnerów:

Do realizacji projektu zostanie wybrany jeden partner - Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) posiadający wiedzę i doświadczenie w realizacji następujących usług społecznych:

 • prowadzenie usług opiekuńczych
 • prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia
 • prowadzenia mieszkania chronionego (treningowego lub wspomaganego)
 • posiadającego doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
 • posiadającego doświadczenie w prowadzeniu zadań aktywizujących seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

IV. Zakres tematyczny:

W projekcie przewidziano do realizacji następujące zadania:
1. przez LIDERA:

 • prowadzenie wsparcia dzieci i młodzieży w zakresie wczesnej interwencji,
 • wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców,
 • innych działań wynikających z Lokalnego Planu Rozwoju usług Społecznych dla Gminy Ożarowice,

2. przez PARTNERA:

 • prowadzenie w udostępnionych przez Gminę pomieszczeniach, Centrum Wsparcia Seniora do którego zadań będzie należało: opieka dzienna nad seniorami wymagającymi wsparcia, koordynacja i organizacja usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich i w miejscu zamieszkania seniora, szkolenia dla opiekunów zawodowych
  i nieformalnych,
 • prowadzenie działań aktywizujących seniorów i osoby z niepełnosprawnościami,
 • prowadzenia w udostępnionym przez Gminę lokalu, mieszkania chronionego (treningowego lub wspomaganego)

V. Wymagania formalne:

 1. Partner musi posiadać zasoby niezbędne do realizacji projektu (kadrę, sprzęt techniczny, potencjał finansowy).
 2. Uczestnictwo Partnera w realizacji projektu przewidziane jest na każdym jego etapie, w tym wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, wspólne zarządzanie projektem (przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji wszystkich, lub tylko niektórych zadań w projekcie).
 3. Zespół projektowy Partnera będzie dyspozycyjny przez pełen okres przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z rozliczaniem projektu po okresie jego realizacji.

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać (zgodnie ze zgłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia):

 1. Dane potencjalnego Partnera, w tym w szczególności pełna nazwa instytucji, adres siedziby i dane teleadresowe, osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
 2. Opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym okres realizacji, zakres odpowiedzialności i opis realizowanych zadań.
 3. Propozycje dotyczące wkładu Partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie – merytoryczne i związane z zarządzaniem, organizacyjne, techniczne) uwzględniające szczegółowy opis sposobu realizacji proponowanych działań w ramach projektu.
 4. Deklarację współpracy z Gminą przy przygotowaniu projektu oraz jego rozliczaniu.
 5. Wraz z ofertą należy przedłożyć załączniki (wyłącznie w wersji papierowej):
 • Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 • Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
 • Aktualny statut podmiotu.
 • Pisemne oświadczenie o dysponowaniu personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych (w podziale na zadania merytoryczne i zarządcze).
 • Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

VII. Przy wyborze Partnera oceniane będzie w szczególności:

 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 2. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby).
 3. Koncepcja sposobu realizacji działań w ramach projektu.
 4. Deklarowany zakres współpracy w trakcie przygotowania projektu.
 5. Doświadczenie Partnera w realizacji zadań.

VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. Wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia/uszczegółowienie przesłanych ofert w trybie roboczym (drogą elektroniczną).
 2. Negocjowania warunków realizacji zadania.
 3. Unieważnienia naboru – bez podania przyczyny.
 1. Informuje, iż od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 2. Zastrzega się, że pierwszy rok realizacji projektu, tj. rok 2024 może mieć charakter refundacyjny.

IX. Sposób, termin i miejsce składania zgłoszeń:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną (bez załączników) na adres: sekretariat@ug.ozarowice.pl
oraz pocztą tradycyjną (z załącznikami) z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji na adres: Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42 – 625 Ożarowice (z dopiskiem WYBÓR PARTNERA
W PROJEKCIE), w terminie do 22 września 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy
w Ożarowicach).

Wyniki naboru na Partnera zostaną opublikowane na stronie www.bip.ozarowice.pl nie później
niż w terminie 7 dni od zatwierdzenia wyboru partnerów.

DO POBRANIA:
Ogłoszenie o konkursie
Zarządzenie Wójta Gminy Ożarowice nr WG.0050.1202.2023
Formularz zgłoszeniowy

 

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24